Uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie się z niniejszą Notą prawną  przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej www.anarella.pl („Strona”). Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik Strony („Użytkownik”) nie akceptuje poniższych warunków, nie jest uprawniony do korzystania ze Strony.

Strona stanowi własność mgr Hanna Pelec, który jest jej autorem („Autor”). Strona jest chroniona przez przepisy prawa autorskiego. Autor wyraża zgodę, aby użytkownicy przeglądali Stronę, drukowali i kopiowali jej fragmenty wyłącznie do użytku osobistego. Strona nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana w celach komercyjnych, chyba że Autor wyrazi na to pisemną zgodę.

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, zdjęcia, grafiki, rysunki, wizualne postacie produktu oraz produkty umieszczone na niniejszej stronie internetowej zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i są objęte ochroną. Wykorzystywanie któregokolwiek z tych znaków bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody jego właściciela jest zabronione.

Wszystkie informacje i treści zawarte na Stronie zostały opracowane przez Autora w dobrej wierze oraz przy zachowaniu szczególnej staranności i rzetelności. Autor nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

  • kompletność, adekwatność, dokładność i aktualność zamieszczonych informacji i opinii;
  • decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych na Stronie;
  • skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych na Stronie;
  • zawartość innych stron połączonych ze Stroną;
  • bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem ze Strony;
  • przerwy w dostępie do sieci, wszelkie błędy sytemu komputerowego;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami komputerowymi, itd.;

Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, czy straty powstałe w związku z korzystaniem ze Strony, ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje na niej zawarte. Treści zawarte na Stronie mają charakter jedynie informacyjny.

Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, usług ani innej oferty. Informacje na Stronie nie stanowią porady lekarskiej, która może być udzielona wyłącznie przez lekarza. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji zawartych na niniejszej stronie jako porady lekarskiej. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek wyrobu medycznego lub leku każdy Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem.

Wszelkie odesłania do leków i wyrobów medycznych mają jedynie charakter ilustracyjny i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do stwierdzenia, jakie leki lub wyroby medyczne Użytkownik powinien zastosować. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, należy każdorazowo zwrócić się do lekarza.

Dla wygody użytkowników Strona zawiera łącza i odnośniki do innych stron. Autor nie weryfikuje treści umieszczanych na innych stronach i nie ponosi za nie odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności za szkodę, którą użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z takiej strony).

Wszelkie wiadomości przesyłane na adres Strony lub kierowane do Autora za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty, faksu, wiadomości tekstowej lub w jakikolwiek inny sposób będą traktowane jako poufne oraz wykorzystywane tylko przez Autora lub inne podmioty związane z Autorem odpowiednią umową.

Autor ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Strony lub jej części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Autor zastrzega sobie także prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania treści niniejszej Noty prawnej w dowolnym czasie, z dowolnej przyczyny oraz bez zawiadamiania innych osób o tym fakcie.