Klauzula informacyjna

Administratora Danych Osobowych (ADO)

ANARELLA Hanna Pelec

Z dniem 25.05.2018 weszło w życie Ogólne Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ANARELLA Hanna Pelec z siedzibą w Warszawie 05-077, ul. Limby 2 informuje, iż:

 1. Administratorem pozyskanych od Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest firma ANARELLA Hanna Pelec z siedzibą w Warszawie przy ul. Limby 2, 05-077 Warszawa.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: Hanna Pelec, ul. Limby 2, 05-077 Warszawa, adres e-mail: gabinet@anarella.pl, tel. 601 286 222.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • W celu realizacji usług świadczonych przez ANARELLA Hanna Pelec,
  • W celu realizacji sprzedaży produktów,
  • W celach marketingowych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • W celach wypełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji.
 4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi rachunkowe na rzecz ANARELLA Hanna Pelec, a ponadto udostępnione podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza w szczególności danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich, nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 8. W przypadku i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 9. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Niezależnie od powyższego ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.